IPone X Trem Chain Lube

IPone X Trem Chain Lube

IPone là công ty dầu xe máy hàng đầu của Frances. Họ là 100% xe máy cụ thể trong tất cả các sản phẩm của họ. 750ml. Tôi bị ấn tượng bởi toàn bộ phạm vi sản phẩm từ công ty này nhưng không có sản phẩm nào khác ngoài sản phẩm bôi trơn xích E-trem này. Nó chỉ không tắt! Được phát triển trong điều kiện cuộc đua và đảm bảo cho 800 km giữa các ứng dụng. Không nghe!!
    490.000₫Giá